Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web queda subjecte a les següents condicions:

Amb conformitat al que preveu la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, les dades recollides en el present contracte seran incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és 100x100.net amb CIF B62821871. La finalitat d'aquesta recollida de dades és la gestió de l'esdeveniment Experiència 2.0. En cas de negar-se a comunicar les dades, no serà possible la seva participació en l'esdeveniment. Així mateix, el titular de les dades autoritza expressament la cessió de les seves dades identificatives als establiments que participen en l'esdeveniment per tal de gestionar correctament la seva assistència.

En qualsevol cas, podrà exercir gratuitament els drets d'accés, rectificació i cancel.lació dirigint-se a:
100x100.net
Placeta Montcada 3 ppal.
08003 Barcelona